Hotel Kyjev a.s.Výročná správa spoločnosti za rok 2013

Výkaz ziskov a strát, súvaha 2013

Poznámky k účtovnej závierke 2013

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 23.10.2014